پنج‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1392
تقدیم به شادی پژمان مقدم

ادعـــــای بی تفاوتــــی سخت است!

آن هــــم نسبت به کســـــی که

زیباتریــــن حس دنیــــا را با او تجربـــه کردی